Podaci o predavaču

Lidija Curković

e-mail: lidija.curkovic@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1990. god. na smjeru Materijali. Nakon diplomiranja zasnovala je radni odnos s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala je 1995.god., te doktorirala je 1999. god. Od 2000. god. radi kao viši asistent u Zavodu za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Voditeljica je Laboratorija za analizu metala. U zvanje docenta izabrana je 2003. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine, te u znanstvenog savjetnika 2010. godine. Od 2007. voditeljica je znanstvenog projekta “Istraživanje strukture i svojstava tehničke keramike i keramičkih prevlaka“ koji financira MZOŠ-a RH. Jedna je od nositelja kolegija Materijali I, Kemijska postojanost materijala, Karakterizacija materijala, te Keramika, beton i drvo. Objavila je 113 radova u časopisima i zbornicima radova.